Miljöpolicy för Mänsklig Teknik [Stockholm Laser]
2002-02-02Mänsklig Teknik skall, genom att följa gällande lagstiftning, branschkrav och förordningar och genom system för ständiga förbättringar,

• vara ett miljöanpassat och effektivt företag med helhetssyn på miljö och kretslopp.
• arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling för miljö och natur.
• utbilda, informera och stimulera medarbetarna till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
• ställa höga krav på leverantörer och samarbetspartners när det gäller miljöfrågor.


Miljöprogram

ovanstående skall vi åstadkomma genom konkreta handlingar som att:


• lokalt välja produkter som har minsta möjliga skadliga miljöpåverkan, samt att återvinna och sortera avfall i så stor utsträckning det är möjligt.
• hålla oss uppdaterade med vad som händer inom miljöområdet i vår bransch och i stort.
• ställa höga miljökrav på leverantörer och ifrågasätta och följa deras sätt att arbeta för förbättringar i produktion och transport.
• använda oss av de formulär som finns framtagna (ex "miljöfrågan" från STEM, TCO och Svenska Naturskyddsföreningen) för att möjliggöra utvärdering av leverantörer och produkter.
• stimulera och argumentera för att kunder skall ställa höga miljökrav när man väljer bland olika tjänster och produkter.
• stimulera och argumentera för att våra kunder skall välja att höja sin egen miljömedvetenhet när man genomför projekt.
• rekommendera våra kunder att i val av tjänster och produkter alltid välja det ur miljösynpunkt mest långsiktigt hållbara alternativen. 


Bra länkar:

Stiftelsen Håll Sverige Rent

Kampanjen Ett Skräp om Dagen